Advies op maat

Advies op maat

Historische cijferreeksen worden vaak gekenmerkt door een hoge graad van onzekerheid en complexiteit. Hierdoor bestaat nood aan gespecialiseerde kennis van de bronnen en de context waarop deze betrekking hebben. Het Queteletcentrum bestaat uit een team van experts die je het nodige advies en de omkadering bieden voor een wetenschappelijk verantwoord gebruik van historische statistieken.

Brongerelateerde historische context

Historische bronnen, in het bijzonder tellingen en cijferreeksen uit voorgaande eeuwen, leveren waardevol onderzoeksmateriaal maar vergen voorzichtigheid bij de interpretatie. De maatschappelijke context waarop deze data betrekking hebben, verschilt sterk van de situatie vandaag. 

Inzicht in het historische referentiekader en een grondige kennis van de bronnen waarop databanken zijn gebaseerd, is vereist om gegevensreeksen correct te interpreteren en te hanteren voor wetenschappelijk onderzoek. Een kritische doorlichting van statistieken is essentieel om de kwaliteit van de onderzoeksresultaten te garanderen. We helpen je vanuit het Queteletcentrum graag verder met al je vragen over historische datasets. 

Ruimtelijke visualisering en analyse

Een veelgebruikt middel om historische statistieken te bestuderen is ruimtelijke analyse. Deze techniek wordt aangewend om oorzakelijke verbanden bloot te leggen en hypothesen te testen. Met behulp van de door het Queteletcentrum ontwikkelde informatiesystemen (HISGIS) kunnen historische datareeksen tot gedetailleerde kaarten worden omgezet. 

Deze instrumenten zijn ontwikkeld in samenwerking met de onderzoeksgroep CARTOGIS. Wens je hulp bij het aanmaken van kaarten, grafieken of tabellen op basis van kwantificeerbare historische datasets, contacteer ons.

Interdisciplinaire samenwerking

Historische statistieken worden gekenmerkt door een breed toepassingsveld dat de klassieke grenzen van de disciplines overschrijdt. Door de verregaande specialisering van de wetenschappen en de daarmee gepaard gaande fragmentatie van de kennis moeten verschillende vakgebieden worden aangesproken om het potentieel universiteitsbreed te benutten. 

Het Queteletcentrum brengt wetenschappers met verschillende achtergronden en kennis bijeen. Hun expertise is complementair en wordt door ons ingezet om innovatieve projecten op te zetten en bestaand onderzoek binnen en buiten de Universiteit Gent te versterken.