PROST

PROST

Twee databanken over prostitutie in Brugge, 1750-1790

Prostitutie spreekt tot de verbeelding maar blijft een onderwerp waarover veel onduidelijkheid en misverstanden bestaan. Wie meer inzicht wil verwerven in de manier waarop de sector georganiseerd was in de 18de eeuw en de levens van de vrouwen die erin actief waren, kan beroep doen op de twee PROST-databanken.

Infofiche

Titel: Twee databanken over prostitutie in Brugge

Auteur: Dr. Maja Mechant

Populatie/Onderwerp: prostitutie

Regio: Brugge, België

Periode: 1750-1790

Aantal eenheden: 1 200 personen, 370 rechtzaken

Aantal variabelen: 360

Formaat: CSV, XLS, XML, PDF

Toegankelijkheidsgraad: Geen beperkingen bovenop de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum.

Context van de databank

De databanken over prostituees in Brugge zijn samengesteld door Maja Mechant in het kader van haar doctoraatsonderzoek naar de levenslopen van vrouwen die werkzaam waren in de Brugse prostitutiesector tussen 1750 en 1790. Het doctoraatsproject “Hoeren, pauwen ende ondeugende doghters” (Promotor Prof. Dr. Isabelle Devos) werd gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). 

Welke gegevens vind je in deze databank?

1. Databank rechtszaken

De eerste databank (opgesteld in MS Access) bevat alle rechtszaken over prostitutie in Brugge tijdens de periode 1750-1790 en is gebaseerd op gerechtelijke bronnen zoals criminele onderzoeken, beklaagdenverhoren en vonnissen. De Brugse processen zijn uitzonderlijk rijk en gedetailleerd. Deze databank geeft dan ook een bijzonder veelzijdig en kleurrijk beeld van de Brugse 18de-eeuwse prostitutiesector. 

De databank is geordend op het niveau van het individu. Dit betekent dat iedere prostituee, bordeelhouder of andere relevante persoon een apart hoofdrecord vormt. 

De inhoud van de rechtszaken komt aan bod in de subtabel rechtszaken. Eén individu kon immers verschillende keren voorkomen in de juridische bronnen. Deze subtabel bevat velden zoals: 

 • Oorzaak van de aanhouding
 • Leeftijd van de beklaagde
 • Medische situatie van de beklaagde
 • Burgerlijke staat
 • Arbeidsrelaties
Zo werden er vaak verschillende getuigen verhoord en bestond een vonnis ook regelmatig uit een combinatie van verschillende straffen. 

2. Databank levenslopen

De tweede databank (opgesteld in MS Access) bevat demografische informatie over de volledige levenslopen van de in de processen getraceerde vrouwen, en over een controlegroep (Brugse vrouwen, geboren in 1778). De gegevens in deze databank zijn afkomstig uit de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand. Ze zijn minder divers dan deze in de eerste databank, maar ze zijn uitzonderlijk in de zin dat ze een beeld geven van de volledige levenslopen van prostituees. 

In deze databank is enkel informatie opgenomen over de prostituees en de controlegroep. Bordeelhouders en andere organisatoren blijven hier dus buiten beschouwing. 

In de hoofdrecords zijn de onveranderlijke gegevens over de persoon in kwestie, zoals de geboortedatum- en plaats en de overlijdensdatum- en plaats ingevoerd. Aan de hoofdtabel zijn vijf subtabellen met een één-op-veel relatie gelinkt: 

 • Ouderlijk huishouden
 • Eigen huishouden
 • Beroepen
 • Woonplaatsen
 • Status
Aan de eerste twee tabellen werden nog eens subtabellen toegevoegd. Bij het ouderlijke huishouden gaat dit om: 
 • Ouders
 • Broers en zussen
 • Beroepen
 • Woonplaatsen
 • Bij het eigen huishouden betreft dit huwelijken (met nog eens een onderverdeling voor de beroepen en woonplaatsen van de echtgenoten) en kinderen. 

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

De PROST-databanken worden beheerd door het Queteletcentrum. Personen geïnteresseerd in het gebruik van deze databanken richten een gemotiveerde aanvraag aan het Queteletcentrum (queteletcenter@ugent.be).

Publicaties op basis van PROST

 • Mechant, Maja. “Hoeren, pauwen ende ondeughende doghters : de levenslopen van vrouwen in de Brugse prostitutie (1750-1790)”. PhD diss., Universiteit Gent, 2018.
 • Mechant, Maja. “Selling sex in a provincial town: prostitution in bruges”. in Selling sex in the city: A global history of prostitution, 1600s-2000s, 15 september 2017, 60–84.
 • Mechant, Maja. “ ‘Why did she not live with her husband and how was she able to support herself?’ Grass widow prostitutes in eighteenth century Bruges”. In Singles in the cities of North-West Europe, ca. 1000-2000, uitgegeven door Isabelle Devos, Ariadne Schmidt, en Julie De Groot, 158–76. Basingstoke: Palgrave, 2015.
 • Mechant, Maja. “ ‘Betycht van hoererije.’ Het gebruik van de Brugse processen voor onderzoek naar prostitutie (1750-1790)”. In Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Acta van de studiedag gehouden op het Algemeen Rijksarchief, onder redactie van Harald Deceulaer, Sébastien Dubois, en Laetizia Puccio, 223–37. Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2014.
 • Mechant, Maja. “Geboren en getogen in kwetsbaarheid? De familiale achtergronden van prostituees werkzaam in Brugge tijdens de achttiende eeuw”. In Kwetsbare groepen en historische demografie, uitgegeven door Isabelle Devos, Koen Matthijs, en Bart Van de Putte, 47–69. Jaarboek historische demografie. Acco Uitgeverij, 2014.
 • Mechant, Maja. “Dishonest and unruly daughters: the combined efforts of families and courts in handling prostitution in eighteenth century Bruges”. Popolazione e Storia 14, nr. 1 (2013): 129–50.
 • Mechant, Maja. “ ‘Waerom sij met haeren man niet en woont ende waermede sij haer van haeren kant alleen geneirt’: getrouwde alleenstaande prostituees in Brugge tijdens de achttiende eeuw”. Historica (Amsterdam) 35, nr. 3 (2012): 7–13.
 • Mechant, Maja, Sofie De Langhe, Sofie De Veirman, Isabelle Devos, en Christa Matthys. “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen”. In Leren van historische levenslopen, uitgegeven door Koen Matthijs, Jan Kok, en Hilde Bras, 75–95. Jaarboek 2012. Leuven/Den Haag: Acco Uitgeverij, 2012.